Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

Beredskap - Norske myndigheter

Etter 26.12.2004 og etter 22.07.2011 har det fra myndighetenes side blidt utarbeidet nye planer for å ivareta beredskap og oppfølging av rammede i ettertid. Det er norske myndigheter som har ansvaret før, under og etter en katastrofe. Ulike departementeter har ansvar for ulike områder. 

Kriseinfo.no (2016-02-03)
Kriseinfo.no er en nettportal som formidler viktig informasjon fra myndighetene til befolkningen før, under og etter kriser
Les mer >>

Helse- og omsorgsdepartementet - Beredskapsmål (2015-11-22)
Sosial- og omsorgssektoren skal med sikte på kriser og katastrofer i fred og i krig, best mulig opprettholde befolkningens velferd, yte midler til livsopphold, sørge for pleie, omsorg, praktisk hjelp, avlastning og informasjon til dem som er avhengig av dette. Dette skal skje i samarbeid med andre og innen rammen av Totalforsvaret
Les mer >>

Helsedirektoratets - Psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (2015-11-22)
​Veilederen har som formål å bidra til utøvelse av god praksis med hensyn til psykososial håndtering av kriser, ulykker og katastrofer.
Les mer >>

Helsedirektoratets - Masseskadetriage (2015-11-22)
Masseskadetriage som metode har som premiss at det ikke er tilstrekkelig ressurser til å gi hver og en den optimale behandlingen. Da må metoden hjelpe innsatspersonellet til å gjøre det viktigste først. Det betyr at de med mindre kritiske skader må vente, mens personellet prioriterer tiltak og behandling til de som trenger hjelpen mest
Les mer >>

Justis- og beredskapsdepartementet - Styrker beredskapen (2015-11-22)
Justis- og beredskapsdepartementet foreslår å øke bevilgningen til DSB og Sivilforsvaret på grunn av ekstraordinære utgifter i forbindelse med skogbranner og flom i 2014.
Les mer >>

Justis- og beredskapsdepartementet - Flere politifolk (2015-11-22)
Regjeringen har bevilget midler til ytterligere 700 politistillinger, 350 i 2014 og 350 i 2015. I tillegg ble beredskapstroppen styrket med 13 stillinger i 2014. Regjeringen har også styrket den skarpeste enden i politidistriktene, såkalte UEH-mannskaper, med om lag 320 personer. Samlet er det nå 980 UEH-mannskaper i politidistriktene.
Les mer >>

Utenriksdepartementet - Bistand i utlandet (2015-11-22)
UD og ambassadenes bistand til nordmenn i utlandet Det er en av utenrikstjenestens viktigste oppgaver å hjelpe norske borgere i utlandet som har behov for det. Tilsammen ca. 100 ambassader og generalkonsulater, i tillegg til ca. 400 honorære konsulater gir bistand til norske reisende i utlandet. Ambassader og generalkonsultater er bemannet med personale utsendt fra Norge. Honorære konsulater er normalt bemannet med privatpersoner fra vedkommend
Les mer >>

Utenriksdepartementet - Frivillig reiseregistrering (2015-11-22)
Frivillig registrering ved utenlandsopphold: Reiseregistrering.no er et tilbud til norske reisende som ønsker å registrere kontaktopplysningene sine hos Utenriksdepartementet. Dette vil gjøre det lettere for Utenrikstjenesten å få kontakt med deg i tilfelle noe alvorlig skulle skje der du er. I en krisesituasjon vil utenrikstjenesten ha mulighet til å kontakte deg via e-post, SMS eller telefon.
Les mer >>

Utenriksdepartementet - Landsider (2015-11-13)
Lansider.no UDs landsider er utviklet for å presentere land- og reiseinformasjon på en enkel og brukervennlig måte. Vi setter pris på publikums tilbakemeldinger på hvordan landsidene kan bli mer funksjonelle og enkle å bruke.
Les mer >>