Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

Beredskap - Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap

DSBs ansvar på samfunnstryggleiksområdet omfatter nasjonal, regional og lokal tryggleik og beredskap, brann- og eltryggleik, industri- og næringslivstryggleik, farlege stoff, og produkt- og forbrukartryggleik. DSB har ansvar for Sivilforsvaret. DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

Hjemmeside: http://www.dsb.no/ 

Nasjonal beredskap (2015-11-22)
Ansvarsprinsippet med sektoransvar for departementene innenfor sine respektive samfunnssektorer, gjelder på beredskapsområdet som på andre områder. Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har et spesielt ansvar for å samordne innenfor sektorovergripende arbeidsområder på beredskapssiden, og DSB støtter JD i denne rollen.
Les mer >>

Kommunal krisehåndtering (2015-11-22)
Et kurs som bidrar til kommunens forståelse og operasjonalisering av Forskrift om kommunal beredskapsplikt og innholdet som er knyttet til krisehåndtering
Les mer >>

Bedre beredskap i kommunene (2015-11-22)
Kommuneundersøkelsen 2012 viser en positiv utvikling sammenlignet med forrige undersøkelse, forteller avdelingsdirektør Per K. Brekke i DSB. Undersøkelsen bekrefter vårt inntrykk av at mange kommuner er godt i gang med arbeidet innen samfunnssikkerhet og beredskap
Les mer >>

Risiko- og krisekommunikasjon (2015-11-22)
September 2014 - dsb har oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Direktoratet er pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser. Samtidig bidrar dsb til god beredskap og effektiv krise- og ulykkeshåndtering.
Les mer >>

Veileder i risiko- og krisekommunikasjon (2015-11-22)
DSBs nye veileder i risiko- og krisekommunikasjon skal være et rådgivende dokument for både statlige og regionale myndigheter, kommuner og private virksomheter
Les mer >>