Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

Beredskap - Støttegrupper

Støttegruppen bør være en frittstående, ideell medlemsorganisasjon som arbeider for å fremme pårørende, overlevende og berørtes interesser og syn. Samarbeide med relevante norske myndigheter, ha kontakt andre offentlige organer og institusjoner for å dekke berørtes behov for bistand og oppfølging. 

Hva er en Støttegruppe. (2015-11-22)
"Når, hva, hvorfor og hvordan?" Etter flere store ulykker og katastrofer er det opprettet støttegrupper. Det er flere definisjoner på hva en legger i hva en støttegruppe er, og hvilken funksjon den kan ha. I denne sammenhengen er det tatt utgangspunkt i de erfaringer som er gjort etter store ulykker eller katastrofer.
Les mer >>

Støttegruppemanual (2015-11-22)
Veileder fra Norges Røde Kors om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer
Les mer >>

Nasjonalt støttegruppenettverk (2015-11-10)
01.12.2006 - For å kunne samle erfaringene fra tidligere støttegruppers arbeid, vil det bli avholdt årlige samlinger for tidligere - og nåværende støttegrupper. Samlingene finansieres av Sosial- og helsedirektoratet og vil bli praktisk tilrettelagt av Røde Kors.
Les mer >>

Nktvts (2015-11-22)
Nasjonal støttegruppe for pårørende, overlevende og berørte etter flodbølgekatastrofen 2004. En studie av organisering og virksomhet. En studie av organisering og virksomhet
Les mer >>

"Når blinde skal hjelpe halte" (2007-01-04)
04.01.2007 - Av Jan Henriksen, Tidligere leder av Støttegruppen etter togulykken på Åsta Katastrofen på Åsta den 4. januar 2000 var ikke bare et trist manifest over at sentrale sam­ferdselsinstitusjoner skjøttet sitt bo slik at det ble skapt en ulykke gjennom omfattende system­svikt. Den helsefaglige oppfølgingen etter katastrofen ble også preget av fravær av sentrale helseinstitusjoner, rollesammenblanding og faglig forvirring. Kampen for å skape gode vilkår for de som hadde behov for hjelp var lang og hard. Ved neste korsvei, når det kanskje er nye men­nesker som berøres av en katastrofe, er det både rom for uredd engasjement og betydelig potensial for forbedring for det norske helsevesenet.
Les mer >>