Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

31.05,2005 - Stortingsmelding nr. 37

Flodbølgekatastrofen i Sør-Asia og sentral krisehåndtering
Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 27. mai 2005, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II)