Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

16.02.2005 -Stortingsproposisjon

St.prp. nr. 37
(2004-2005)
Om endringer under enkelte kapitler på statsbudsjettet for 2005 under Utenriksdepartementet, Kultur- og kirkedepartementet, Justis- og politidepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Forsvarsdepartementet som følge av flodbølgekatastrofen i Sør-Asia
Tilråding fra Helse- og omsorgsdepartementet av 4. februar 2005, godkjent i statsråd samme dag.
(Regjeringen Bondevik II)

Les mer på helse og sosialdepartementets hjemmeside