Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

00.00.2005 - Justis- og beredskapsdepartementet - St.meld. nr. 37 (2004-2005)

Flodbølgekatastrofen i Sør-Asia og sentral krisehåndtering