Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

19.01.2005 - Oppdatert faktaark fra Helse og Omsorgs departementet

Status Pr. 19.01.05. KL. 09.00

Kontakttelefoner:

   Psykososialt støttesenter

   800 36 303

   Politiets landsdekkende nummer

   02800

   Trygdeordninger for berørte

   815 81 018

   Utlendingsdirektoratet

   23 35 15 14

Helse- og omsorgsdepartementet og Sosial- og helsedirektoratet:

Helsepersonell:

Et helseteam på syv personer er i Thailand for å støtte pårørende og bistå i søk etter savnede ved behov.

Skadede:

 • Det er nå 3 pasienter i Bangkok.

Pårørende:

 • En del pårørende i Phuket.

Døgnåpen med Grønt nummer 800 36 303 - Nasjonal psykososial støttetelefon for pårørende og andre berørte.

 • Over 900 henvendelser har kommet siden opprettelsen tirsdag 28. desember 2004.

Helsetjenester og veiledning

 • Informasjonsmateriell om krisereaksjoner og psykisk helse er oversatt til tamil, singalesisk, thai og indonesisk.

Justisdepartementet og politiet

 • Åtte nordmenn er identifisert omkommet per 18.01.05. To av de omkomne er gravlagt på Sri Lanka etter de pårørendes ønsker. Tre er kremert i Thailand, og urnene er brakt hjem til Norge av de pårørende. En av de norske borgerne som omkom på Sri Lanka har kommet hjem til Norge i båre. De resterende to er identifisert og vil nå bli klargjort for hjemtransport fra Thailand, i samråd med de pårørende.
 • Nye Kripos har registrert 80 savnede nordmenn per 18.01.05. I dette tallet inngår også noen som er funnet omkommet og er gjenkjent av pårørende eller venner, men hvor det foreløpig mangler en formell identifisering foretatt av thailandske myndigheter.
 • Politiet besluttet fredag 7. januar å ikke lenger offentliggjøre navnelisten over savnede norske borgere, men Kripos gir oppdaterte tall over savnede og identifisert omkomne på http://saknet.kripos.no. Politiet opererer kun med to kategorier: antall savnede og antall identifiserte omkomne.
 • Politiet har ansvaret for registreringen av savnede. Lokalt politi tar fortsatt imot opplysninger fra pårørende. De fleste av landets politidistrikter har opprettet egne kontaktpersoner for å ivareta de pårørende etter katastrofen i Asia. Pårørende som har spørsmål eller opplysninger, bør henvende seg til pårørendekontakten hos sitt lokale politi. Landsdekkende telefonnummer til politiet er 02800.
 • Letingen i Thailand fortsetter, og pårørende som har ytterligere opplysninger – spesielt om hvor savnede oppholdt seg da katastrofen inntraff, kan henvende seg til telefon 23 20 87 00 ved Nye Kripos. Telefonen er betjent hele døgnet. Informasjon kan også formidles via e-postadressen: . Nye Kripos koordinerer opplysningene som kommer inn til politiet, og står i løpende kontakt med norsk politi som befinner seg i Thailand.
 • Nye Kripos har to identifikasjonsteam i Thailand. Teamene består av polititjenestemenn, rettsmedisinere og rettsodontologer.
 • Ytterligere ni polititjenestemenn reiser denne uka (uke 3) til Thailand. Seks av disse skal samarbeide med thailandske myndigheter om letingen etter savnede, to skal bistå de norske helseteamene i regi av Sosial- og helsedirektoratet og en skal til den norske ambassaden for å bistå med å koordinere hjemtransport og håndtering av bagasje fra katastrofeområdet. Det er dermed tre norske politifolk som deltar i katastrofearbeidet ved den norske ambassaden i Bangkok.
 • Politiet deltar i mottak og registrering av personer som ankommer Norge, både på Gardermoen og ved de andre store flyplassene.
 • Politiet har ansvaret for det seremonielle ved hjemsendelse av omkomne.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

 • DSB’s internasjonale støtteteam er på plass i Banda Aceh-provinsen i Indonesia. Teamet skal støtte inntil 90 av FN’s hjelpearbeidere i området med samband, forpleining, forlegning, sanitet og generell logistikk.

Forsvaret:

 • Forsvaret har sendt to Hercules transportfly til Sørøst-Asia. Disse flyene skal bistå med transport av nødhjelpsutstyr som støtte til FNs og Norges Røde Kors’ nødhjelpsinnsats, og kan i tillegg til å operere fra improviserte flystriper levere nødhjelpsutstyr ved såkalte ”luftslipp”. 
 • Det er fire flyverbesetninger og noe støttepersonell fra Forsvaret om bord på de to transportflyene – til sammen 43 personer. Torsdag reiste ytterligere to leger og to sykepleiere fra Forsvaret til Singapore for å bli med på flygningene og bidra til eventuell evakuering av skadede mennesker.
 • Seks tannleger fra Forsvarets sanitet er i Thailand for å støtte KRIPOS i identifiseringsarbeidet.

Arbeids- og sosialdepartementet og Trygdeetaten:

 • Det er fra 1. januar 2005 etablert et nasjonalt kundesenter i trygdeetaten for berørte personer som trenger informasjon om aktuelle trygdeordninger. Nummeret er lagt inn som valgmulighet på den nasjonale støttetelefonen 800 36 303.
 • Det er utarbeidet en oversikt over aktuelle trygdeordninger for berørte personer, publisert på trygdeetaten.no.

Utdannings- og forskningsdepartementet, Barne- og familiedepartementet:

Kommunal- og regionaldepartementet:

 • Utlendingsdirektoratet (UDI) har opprettet en kontakttelefon, der personer som er berørt av flomkatastrofen i Sørøst-Asia vil få hjelp med utlendingssaker. Tlf. nr. er 23 35 15 14. Internett: http://www.udi.no
 • Utlendingsmyndighetene har iverksatt tiltak for å sikre at behandlingen av utlendingssaker (herunder asylsaker, familiegjenforeningssaker, muligheter for besøk hos familie i hjemlandet, m.v.) tar høyde for de ekstraordinære omstendigheter som råder i vedkommende land.

Kultur- og kirkedepartementet

 • Det planlegges et verdig minnesmerke i Norge etter katastrofen. Dette vil bli utviklet i nært samarbeid med myndigheter, pårørende og andre berørte grupper.

Informasjon fra Utenriksdepartementet

Situasjonen i regionen / politiske besøk

 

 • Sri Lanka 20.-23. januar: Utenriksminister Jan Petersen og utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson besøker landet for å få et nærmere innblikk i ødeleggelsene og hvilke behov befolkningen har for bistand. De to ministrene reiser blant annet til byene Hambantota og Mullaitivu sør og nordøst i landet.
 • Japan, Kobe, 18.-22. januar: Verdenskonferanse om forebygging av og beredskap mot naturkatastrofer. Blant annet vil et varslingssystem for flodbølger i Det indiske hav bli diskutert.
 • Thailand planlegger et internasjonalt møte i Phuket 28.-29. januar for å drøfte et varslingssystem for flodbølger i Det indiske hav. Norge er invitert. En etterfølgende internasjonal workshop arrangeres i Bangkok 31. januar og 1. februar. En regional tsunami-konferanse arrangeres i Bejing 25.-26. januar.
 • Indonesia: Konferanse for giverland i regi av indonesiske myndigheter finner sted i Jakarta 19.-20. januar. Utviklingsspørsmål vil være hovedfokus. Det legges også opp til en presentasjon av de behovene som er identifisert i forbindelse med flodbølge-katastrofen.
 • Indonesia-Aceh: Store nedbørsmengder sinker hjelpearbeidet. Regnet har gjort teltleirene om til rene gjørmehull, og det er frykt for at epidemier kan bryte ut. FNs organisasjon for ernæring og landbruk  (FAO) har funnet ut at skadene på jordbruk og fiskerinæring er omfattende.

 

Organiseringen av arbeidet i regionen

 • Thailand: Flere lokale konflikter er resultatet etter at det thailandske politiet har overtatt ansvaret for identifikasjon av døde og gjennomfører det i det internasjonale senteret i Phuket. Blant annet har lokale pårørende i et distrikt satt seg imot at deres døde blir overført til Phuket.
 • Indonesia – Aceh: Kontoret for koordinering av humanitære aktiviteter i FN (OCHA) rapporterer at tilbudet om medisinsk behandling i byen Banda Aceh nå er tilfredstillende, men at det er vanskelig å levere tjenester utenfor byene.

Søk etter savnede

 • Statsminister Kjell Magne Bondevik har forsikret om at bistand til pårørende som fortsatt ønsker leting etter deres savnede skal fortsette.

Humanitær hjelp og gjenoppbyggingsbistand til landene i regionen.

 • Feltsykehuset til Røde Kors i Banda Aceh er i drift. Sykehuset skal de første tre månedene drives av Norges Røde Kors, og så overtas av lokale.
 • Fra norsk side blir det arbeidet med ytterligere støtte til konkrete hjelpetiltak innenfor tilleggsbevilgningen på 1 milliard kroner som regjeringen har foreslått for Stortinget. Forslaget blir behandlet i Stortinget i dag.

 

Markering/kondolanser

 • Det er i samråd med Slottet og Statsministerens kontor utarbeidet et opplegg for utsendelse av kondolanser samt takk for mottatte kondolanser. En rekke land er allerede kondolert. Det er likeledes mottatt et betydelig antall kondolanser fra utlandet.

Konsulær bistand

 • Reiseråd for Sørøst-Asia: Utenriksdepartementet vil få minne om sitt reiseråd for enkelte områder i Sørøst-Asia om å utvise stor aktsomhet ved opphold blant annet i Indonesia og Filippinene. Særlig gjelder dette Aceh-provinsen i Indonesia.
 • Norge og Sverige åpner et nytt felles konsulat i Phuket.