Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

Organisasjonen - Vedtekter

På stiftelsesmøtet ble det vedtektene vedtatt. Disse vedtektene var foreningens arbeidsdokument og styrende for det arbeidet som ble gjort. 

Vedtatt på årsmøtet 20.juni 2009

1. Navn

Organisasjonens navn er Nasjonal støttegruppe for pårørende, overlevende og berørte etter flodbølgekatastrofen 2004.

Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen kan brukes som fullgod betegnelse.

Organisasjonen skal være registrert i Enhetsregisteret.

2. Formål og virksomhet

Støttegruppen er en frittstående, ideell medlemsorganisasjon som arbeider for å fremme pårørende, overlevende og berørtes interesser etter flodbølgekatastrofen.

Støttegruppen skall har disse hovet målsetninger for sin virksomhet.

Medlemmenes interesse.

·         Ivareta medlemmenes interesse i form av blant annet tale deres sak og fremme deres syn.

·         Arrangere møter, konferanser og nettverksaktiviteter.

·         Formidle, være behjelpelig med å opprette kontakt og hjelpe apparat.

 

 Myndighetene:

·         Samarbeide med relevante norske myndigheter.

·         Samarbeid og ha kontakt andre offentlige organer og institusjoner.

·         Fremme medlemmenes syn og behov til offentlige organer.

·         På at den enkelts behov blir i var stett.

 

Informasjon:

·         Innhente, lagre og spre informasjon blant medlemmer og overfor publikum.

·         Formidle, dokumentere og presentere hendelsen for allmennheten

·         Formidle informasjon av interesse til og mellom medlemmer.

·         Være behjelpelig med at enkelt medlemmer får tilgjengelig informasjon.

 

Nasjonal støttegruppe nettverk:

·         Være med og ta og arbeide aktivt i nettverket.

·         Dele egnene og medlemmers erfaringer men nettverket.

·         Arbeidet aktivt for å bedre berørtes og rammedes rettigheter etter og under katastrofer.

·         Utarbeide strategier og retningslinjer for myndigheter og hjelpe organisasjoner til bruk i katastrofer for å ivareta rammede og berørte.

 

3. Medlemskap

Alle pårørende, overlevende og berørte i forbindelse med flodbølgekatastrofen kan være medlem av støttegruppen.

Medlemskapet er gratis.

Det å være tilsluttet støttegruppen innebærer ingen forpliktelser for den enkelte, med mindre vedkommende påtar seg dette særskilt, for eksempel gjennom styreverv.

Alle medlemmer over 18 år har stemmerett under årsmøtet, og er valgbare til tillitsverv i støttegruppen.

 • Alle medlemmer over 18 år har møte-, tale-, forslags- og stemmerett på årsmøter.
 • Hvert medlem har én stemme.
 • Vedtak fattes med simpelt flertall, med unntak av vedtektsendringer, som krever 2/3 flertall.
 • Forsamlingen er normalt beslutningsdyktige med det antall medlemmer som er tilstede når de er innkalt ifølge vedtektene.
 • Dersom det er et sterkt misforhold mellom antall fremmøtte medlemmer og viktigheten av en sak, kan styret beslutte å utsette behandlingen av saken til neste årsmøte. Styret skal da fortrinnsvis innkalle til nytt årsmøte innen kort tid. Slikt vedtak kan ikke overprøves av det fremmøtte årsmøte.

 

4. Organer

 A) Årsmøtet

Støttegruppens øverste myndighet skal være årsmøtet. Årsmøter avholdes i henhold til følgende regler.

 Ordinært årsmøte

 Det skal avholdes et ordinært årsmøte hvert år innen utløpet av februar. Ordinært årsmøte skal

 • Godkjenne rapporter og reinskap for foregående år. Dette gjelder fra og med årsmøtet i 2006.
 • Godkjenne aktivitetsplan og budsjett.
 • Velge styre og utpeke styreleder.
 • Velge organisasjonens revison.
 • Velge en valgkommite som skal finne kandidater som stiller til styrevalg på neste årsmøte.
 •  Behandle eventuelle forslag om vedtektsendringer.
 • Behandle eventuelle andre saker lagt fram til realitetsbehandling av styret eller medlemmer.

• Første innkalling til ordinært årsmøte sendes alle medlemmer med minst 8 ukers varsel, med informasjon om dato, foreløpig dagsorden, samt anmodning om forslag til saker som skal realitetsbehandles ved møtet, med en frist for innlevering til styret minst 5 uker før møtedato. 

• Den endelige dagsorden og sakspapirer for ordinært årsmøte sendes medlemmene senest 1 uke før ordinært årsmøte.

Ekstraordinært årsmøte

• Styret kan (eller skal, når minst 1/3 av medlemmer krever dette) kalle inn til ekstraordinære årsmøter med minst 4 (fire) ukers varsel.

Generelt

 • Ved alle møter kan medlemmer representeres av andre medlemmer ved skriftlig fullmakt. For å være gyldig skal slike fullmakter innleveres styret ved møtets begynnelse. Et medlem kan være fullmektig for maksimum to andre stemmeberettigede medlemmer. Styret kan være fullmektig for de medlemmer som måtte ønske det.


• Protokollfører velges ved begynnelsen av møtet. Protokoll undertegnes av møteleder, protokollfører og en person valgt blant medlemmene. Protokollens innhold skal etter møtet være tilgjengelig for medlemmene.

B) Styret

Fra og med årsmøtet 2005 skal styre bestå av 8 styremedlemmer hvorav en styreleder. Det skal også velges 4 vavra medlemmer. Antallet styremedlemmer kan fravikes dersom årsmøtet bestemmer dette.

·         Styremedlemmene velges for en periode på 1 år.

·         Styre - og vara medlemmer kan gjenvelges. 

·         Styre velger selv sin nestleder og økonomiansvarlig / kasserer og kan til en hver tid flytte disse vervene internt i styre. 

 

Styret er ansvarlig for å fremme støttegruppens formål og skal:


a) Påse at årsregnskap, årsrapporter, aktivitetsplaner og budsjett blir utarbeidet for godkjenning av årsmøtet.

b) Utarbeide eller gi retningslinjer for bruk og eller plassering av støttegruppens økonomiske midler

c) Påse at støttegruppens ressurser er administrert i henhold til godkjente aktivitetsplaner og budsjetter og god forvaltningspraksis og/eller retningslinjer fra bidragsytere

d) Påse at støttegruppens sekretariatsfunksjon er tilfredsstillende ivaretatt

e) Når aktiviteten og arbeidsoppgavene blir redusert eller mindre kan årsmøtet redusere antall styre medlemmer til fem og vara medlemmer til to.

f) Når aktiviteten og arbeidsoppgavene blir redusert eller mindre kan årsmøtet forlenge valg perioden og behovet for årsmøte.

Styret kan oppnevne særskilte utvalg, råd m.v. til å utføre spesielle oppgaver. Styrets ansvar overfor årsmøtet kan ikke delegeres til slike enheter.

Styret innkalles med rimelig varsel når styreleder eller to av styremedlemmene finner det nødvendig eller etter anmodning fra daglig leder. Styret er beslutningsdyktig ved minst 50 % fremmøte. Ved stemmelikhet er styrelederens dobbeltstemme avgjørende. Det føres protokoll over styrets vedtak. Møtene kan avholdes som telefonkonferanser eller nettkonferanser. Enkeltsaker kan avgjøres pr e-post når styreleder finner dette forsvarlig.

Styreleder og ett styremedlem har i felleskap signaturrett, prokura og tilgang til støttegruppens økonomiske midler.

5. Revisjon

Revisjon fåretes av offentlig godkjent myndighet  Når aktivitet og omsetning tilsier det bes styre årsmøtet / styre utnevne / velge revisjon.

6. Oppløsning

Oppløsning krever vedtak i to påfølgende årsmøter med minst fire måneders mellomrom og i begge møter med to tredjedels flertall.

Dersom det foreslås sammenslåing av foreningen med annen organisasjon eller organisasjoner på slik måte at foreningens virksomhet videreføres med et aktivitetsnivå som ikke er vesentlig lavere, kan dette vedtas med 2/3 flertall på et enkeltstående ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Innkalling skal i så fall være sendt ut minst fem uker på forhånd.

Etter betaling av all gjeld skal midler som støttegruppen eier ved oppløsningen, tilbakeføres i tråd med hva giver har bestemt. I mangel av slike retningslinjer kan støttegruppens midler tilfalle passende legater eller lignende til fremme av de formål som støttegruppen har arbeidet for, alternativt organisasjoner eller institusjoner som forplikter seg til å anvende dem til disse formål. Disponeringen av overskuddsmidler skal bestemmes av siste årsmøte med 2/3 flertall. Dersom ikke noe forslag oppnår 2/3 flertall, skal det overlates til Fylkesmannen i Oslo og Akershus å avgjøre saken.

---- 00 ----