Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

22.09.2005 -Støttegruppens nye vedtekter

VEDTEKTER
Nasjonal støttegruppe for pårørende, overlevende og berørte etter flodbølgekatastrofen 2004

Vedtatt på årsmøtet 10.september 2005

 


1. Navn

 

Organisasjonens navn er Nasjonal støttegruppe for pårørende, overlevende og berørte etter flodbølgekatastrofen 2004.

 

 Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen kan brukes som fullgod betegnelse.

 

Organisasjonen skal være registrert i Enhetsregisteret.

 

2. Formål og virksomhet

 

Støttegruppen er en frittstående, ideell medlemsorganisasjon som arbeider for å fremme pårørende, overlevende og berørtes interesser etter flodbølgekatastrofen.

 

Formålet skal realiseres blant annet ved å:
• arrangere møter, konferanser og nettverksaktiviteter
• være kontaktpunkt for medlemmene
• innhente, lagre og spre informasjon blant medlemmer og overfor publikum
• samarbeide med relevante norske myndigheter, offentlige organer og institusjoner

 

3. Medlemskap

 

Alle pårørende, overlevende og berørte i forbindelse med flodbølgekatastrofen kan være medlem av støttegruppen.

Medlemskapet er gratis.

 

Det å være tilsluttet støttegruppen innebærer ingen forpliktelser for den enkelte, med mindre vedkommende påtar seg dette særskilt, for eksempel gjennom styreverv.

 

Alle medlemmer over 18 år har stemmerett under årsmøtet, og er valgbare til tillitsverv i støttegruppen.

 

 

4. Organer

 

A) Årsmøtet

 

Støttegruppens øverste myndighet skal være årsmøtet. Årsmøter avholdes i henhold til følgende regler.

 

Ordinært årsmøte

 

Det skal avholdes et ordinært årsmøte hvert år innen utløpet av oktober. Ordinært årsmøte skal

 

 • Godkjenne rapporter og regnskap for foregående år. Dette gjelder fra og med årsmøtet i 2006.

   

 • Godkjenne aktivitetsplan og budsjett

   

 • Velge styre og utpeke styreleder

   

 • Velge organisasjonens revisor

   

 • Velge en valgkomité som skal finne kandidater som stiller til styrevalg på neste årsmøte

   

 • Behandle eventuelle forslag om vedtektsendringer

   

 • Behandle eventuelle andre saker lagt frem til realitetsbehandling av styret eller medlemmer

   

• Første innkalling til ordinært årsmøte sendes alle medlemmer med minst 8 ukers varsel, med informasjon om dato, foreløpig dagsorden, samt anmodning om forslag til saker som skal realitetsbehandles ved møtet, med en frist for innlevering til styret minst 5 uker før møtedato.
• Den endelige dagsorden og sakspapirer for ordinært årsmøte sendes medlemmene senest 1 uke før ordinært årsmøte.

 

Ekstraordinært årsmøte

 


• Styret kan (eller skal, når minst 1/3 av medlemmer krever dette) kalle inn til ekstraordinære årsmøter med minst 4 (fire) ukers varsel.

 

Generelt

 


• Alle medlemmer over 18 år har møte-, tale-, forslags- og stemmerett på årsmøter.
• Hvert medlem har én stemme.
• Vedtak fattes med simpelt flertall, med unntak av vedtektsendringer, som krever 2/3 flertall.
• Forsamlingen er normalt beslutningsdyktige med det antall medlemmer som er tilstede når de er innkalt ifølge vedtektene.
• Dersom det er et sterkt misforhold mellom antall fremmøtte medlemmer og viktigheten av en sak, kan styret beslutte å utsette behandlingen av saken til neste årsmøte. Styret skal da fortrinnsvis innkalle til nytt årsmøte innen kort tid. Slikt vedtak kan ikke overprøves av det fremmøtte årsmøte.

 

• Ved alle møter kan medlemmer representeres av andre medlemmer ved skriftlig fullmakt. For å være gyldig skal slike fullmakter innleveres styret ved møtets begynnelse. Et medlem kan være fullmektig for maksimum to andre stemmeberettigede medlemmer. Styret kan være fullmektig for de medlemmer som måtte ønske det.

 


• Protokollfører velges ved begynnelsen av møtet. Protokoll undertegnes av møteleder, protokollfører og en person valgt blant medlemmene. Protokollens innhold skal etter møtet være tilgjengelig for medlemmene.

 

B) Styret

 

Fra og med årsmøtet 2005 skal styret bestå av 8 styremedlemmer hvorav én styreleder. Det skal også velges 4 varamedlemmer. Antallet styremedlemmer kan fravikes dersom årsmøtet bestemmer dette. Styremedlemmene velges for en periode på 1 år. Styre- og varamedlemmer kan gjenvelges

 

 

Styret velger selv sin nestleder og sin økonomiansvarlig / kasserer og kan til enhver tid flytte disse vervene internt i styret.

 

Styret er ansvarlig for å fremme støttegruppens formål og skal:
a) påse at årsregnskap, årsrapporter, aktivitetsplaner og budsjett blir utarbeidet for godkjenning av årsmøtet.

 

b) utarbeide eller gi retningslinjer for bruk og eller plassering av støttegruppens økonomiske midler
c) påse at støttegruppens ressurser er administrert i henhold til godkjente aktivitetsplaner og budsjetter og god forvaltningspraksis og/eller retningslinjer fra bidragsytere

 

d) påse at støttegruppens sekretariatsfunksjon er tilfredsstillende ivaretatt

 

Styret kan oppnevne særskilte utvalg, råd m.v. til å utføre spesielle oppgaver. Styrets ansvar overfor årsmøtet kan ikke delegeres til slike enheter.

 

Styret innkalles med rimelig varsel når styreleder eller to av styremedlemmene finner det nødvendig eller etter anmodning fra daglig leder. Styret er beslutningsdyktig ved minst 50 % fremmøte. Ved stemmelikhet er styrelederens dobbeltstemme avgjørende. Det føres protokoll over styrets vedtak. Møtene kan avholdes som telefonkonferanser eller nettkonferanser. Enkeltsaker kan avgjøres pr e-post når styreleder finner dette forsvarlig.

 

Styreleder og ett styremedlem har i felleskap signaturrett, prokura og tilgang til støttegruppens økonomiske midler.

 

 

5. Revisjon

 

Foreningens regnskaper skal revideres av registrert eller statsautorisert revisor.

 

6. Oppløsning

 

Oppløsning krever vedtak i to påfølgende årsmøter med minst fire måneders mellomrom og i begge møter med to tredjedels flertall.

 

Dersom det foreslås sammenslåing av foreningen med annen organisasjon eller organisasjoner på slik måte at foreningens virksomhet videreføres med et aktivitetsnivå som ikke er vesentlig lavere, kan dette vedtas med 2/3 flertall på et enkeltstående ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Innkalling skal i så fall være sendt ut minst fem uker på forhånd.

 

Etter betaling av all gjeld skal midler som støttegruppen eier ved oppløsningen, tilbakeføres i tråd med hva giver har bestemt. I mangel av slike retningslinjer kan støttegruppens midler tilfalle passende legater eller lignende til fremme av de formål som støttegruppen har arbeidet for, alternativt organisasjoner eller institusjoner som forplikter seg til å anvende dem til disse formål. Disponeringen av overskuddsmidler skal bestemmes av siste årsmøte med 2/3 flertall. Dersom ikke noe forslag oppnår 2/3 flertall, skal det overlates til Fylkesmannen i Oslo og Akershus å avgjøre saken.

 

*****