Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

11.09.2005 - Referat fra årsmøte i Nasjonal Støttegruppe etter Flodbølgekatastrofen

10-11 September 2005.

Tilstede:

Det var 33 deltagere på årsmøtet.

Ordstyrer: Anne Cecilie Fossum

Referent: Mona Kalleberg / Ann Karin Tallaug

 

 Nasjonal Støttegruppe etter Flodbølgekatastrofen avholdt sitt årsmøte på Vika Atrium i Oslo.

  • Årsmøtet startet med felles lunsj og interessante dialoger mellom medlemmene.  Her ble det dannet mange nye relasjoner.
  • Innledning ved Christoph Wernersen.

Christoph la vekt på at støttegruppens fokus til nå har vært å legge til rette for at den enkelte skal få anledning til å treffe likesinnede og derigjennom hjelpe seg selv og andre berørte etter katastrofen.

 

  • Røde Kors sitt engasjement etter flodbølgekatastrofen v/ Jonas Gahr Støre.

Jonas holdt et gripende innlegg vedr. Røde Kors sitt engasjement og bidrag til de sterkest berørte områder.  Han presiserte at Røde Kors sin fokus ikke var på Thailand men på andre områder, herunder Sri Lanka / Indonesia.  Det er viktig å gi langsiktig hjelp, og å være klar over at kortsiktig hjelpearbeid fort kan skade landets evne til å ”reise” seg igjen.  Å benytte lokal arbeidskraft ble det lagt stor vekt på. Det ble informert at Røde Kors gjennom TV aksjonen alene fikk 450 millioner kroner til disposisjon for utøvelse av sitt arbeid.  Det gjenstår ca. 150 millioner kroner pr. i dag.

Han strakte ut en hånd til støttegruppen i oppstarten av vår eksistens, og hadde fokus på å legge forholdene til rette for at vi skulle komme raskest mulig i drift. 

Boken Bølgen som ble distribuert på årsmøtet hadde Røde Kors blitt invitert til å være med på å utforme.  Jonas hadde valgt å takke nei til dette.  Berømmet allikevel boken, dens forfattere og innhold.

Jonas ga klart uttrykk for at Røde Kors sine oppgaver er å svare på behov – ikke å skape dem, og i praktisk arbeid således legge forholdene til rette for engasjerte mennesker / organisasjoner å bidra med sine ressurser.

Jonas avsluttet med å presisere at Røde Kors også ved neste katastrofe ønsker å bidra dersom behovet melder seg.

 

  • Informasjon om styrets arbeid / gjennomgang og godkjenning av vedtekter. v/  JJ Jørgen Johansen stod for en gjennomgang av styrets arbeid fra starten 24 januar 2005 og frem til årsmøtet.  I hovedtrekk dreide informasjonen seg om aktiviteter støttegruppen har iverksatt.  Eksempelvis ukentlige møte med Sosial og Helsedirektoratet og tett dialog med øvrige norske myndigheter. 

           

Gjennomgang av vedtektene.  Det ble gjort en (1) endring på vedtektene:

            Antallet styremedlemmer kan fravikes dersom årsmøtet bestemmer dette.

 

            Vedtatt med 29 stemmer.

 

 Det kom i tillegg opp forslag om å endre navnet til støttegruppen.  Forslaget ble nedstemt med 18 mot 11 stemmer.

 

Denne avdelingen ble avsluttet med at det sittende interim styret takket for seg, og det ble avholdt 1 minutts stillhet for de omkomne i flodbølgekatastrofen.

 

Vedtektene blir lagt ut på hjemmesiden www.flomkatastrofen.no

 

 

  • Valg av nytt styre.

Det ble besluttet at det nye styret skulle bestå av 8 representanter samt 4 vara medlemmer.

Valgkomiteen bestod av:               Anne Cecilie Fossum

                                               Halvor Hedenstad

                                               Emilie Telle

 

Det nye styret består av:               Christoph Wernersen               Styrets leder

                                               Ellen Carlen Idebøen

                                               Jeanette Teigland

                                               Robert Jeyananthan

                                               Trond Kalleberg

                                               Geir Gjertsen

                                               Rita Engh Heflo

                                               Jørgen Johansen

 

Varamedlemmer:                         Arne Furre

                                               Kjell Skalleberg

                                               Geir Hartmann

                                               Lise Bang Ericsson

 

   Revisor:                                   Total Regnskap&Revisjon v/ Gro Stockmann.

 Det ble, etter valg av nytt styre, også diskutert ønskede fokusområder for dette.

Disse innspillene ble ønsket vurdert av det nye styret ved anledning – for hurtig informasjon til medlemmene.

 

Noen av disse punktene:

Barn & unge

Fremtidig krisehåndtering

Langtids rehabiliterings behov

Forsikringsbehov

      Øke myndighetenes fokus på katastrofer

     

      Styret vil gjennomgå disse punktene og iverksette tiltak i tråd med disse.

 

 

  • Norsk Kompetansesenter for Vold og Traumatisk Stress ved Toril Storholt

NKVTS informerte om 7 forskningsprosjekter som er iverksatt som et resultat av myndighetenes fokus etter flodbølgekatastrofen.  Disse er:

 

1.                  Opplevelser og reaksjoner hos de som var der

2.                  Berørte barn og foreldre

3.                  Innsatspersonell

4.                  Tamiler bosatt i Norge

5.                  Nasjonal Støttegruppe etter Flodbølgekatastrofen

6.                  Fast legene

7.                  De etterlatte

 

 Mer informasjon finnes på www.nkvts.no

Det ble presisert at det eksisterer svært lite forskningsmateriell innen nevnte ”fagområder”.

  • Årmøtet ble avsluttet med felles middag.

Søndag formiddag møttes en rekke av deltagerne på Bygdøy for en uformell sammenkomst.  Denne ble avsluttet på Thailandsk restaurant på Aker Brygge.  En meget vellykket dag.