Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

Infobrev nr: 2 - Mars 2005

Her kan dere lese infobrev 2 som gikk ut til våre medlemmer den 19 mars

Inforbrev 2

Dette informasjonsbrevet går ut til alle medlemmer av Nasjonal Støttegruppe etter flodbølgekatastrofen. Her kan du blant annet lese mer om Støttegruppens arbeidsområder, Hjelp 24, minnemarkeringen i Thailand og medlemssamlinger.

1. Støttegruppens arbeidsområder

Etter utsendelsen av støttegruppens første informasjonsbrev, via Sosial- og helsedirektoratet, har støttegruppens medlemsmasse vært i sterk vekst. Per dags dato har nå Støttegruppen over 650 medlemmer. Interimsstyret vil derfor benytte anledningen til å takke alle som har meldt inn innspill og konkrete saker. For tiden er vi i gang med å systematisere alle henvendelsene vi har fått, og alle som har meldt inn saker vil få en tilbakemelding på dette i løpet av den nærmeste tiden.

Basert på tilbakemeldingene fra medlemmene har interimsstyret satt opp følgende arbeidsområder for støttegruppen:

Kontakt med myndighetene og andre store offentlige og private instanser

Støttegruppen har ukentlige møter med Sosial- og helsedirektoratet der også UD, Helse- og omsorgsdepartementet, Nye Kripos, Politidirektoratet, Rikstrygdeverket og andre relevante offentlige instanser møter ved behov. Tema som har blitt tatt opp den seneste tiden er blant annet Minnemarkering i Thailand (se for øvrig egen sak), søk og identifisering av savnede, helsevesenets oppfølging av overlevende/ pårørende og arveavgift.

I tillegg har nå støttegruppen tatt opp en dialog med alle de store turoperatørene som var til stede i de rammede områdene. En lignende kontakt vil bli tatt med relevante forsikringsselskap i den kommende tiden.

Bistand i juridiske og helsemessige saker

Støttegruppen arbeider for å sikre rammede nødvendig juridisk og helsemessig ettervern. Dette gjøres ved kontakt med relevante offentlige myndigheter og ved at Støttegruppen arbeider med å opprette et nettverk av ekspertise (advokater og helsepersonell) som rammede kan søke støtte hos. Et eksempel på et slikt nettverk er Hjelp 24 som du finner omtalt senere i informasjonsbrevet. I tillegg arbeider nå støttegruppen med å systematisere sakene som medlemmene har meldt fra om, for å finne gjentagende problemstillinger som kan tas opp med de relevante instansene som f.eks myndighetene eller forsikringsselskap.

Pårørendekontoret i Phuket

Støttegruppens pårørendekontor på Kata Beach i Phuket er nå fullt operativt. Kontoret er samlokalisert med Sjømannskirkens kontor på stedet og er klar til å bistå personer som velger å reise til noen av de rammede områdene i Thailand. Lise Bang Ericsson som er kontorets leder kan nås

Informasjon

Støttegruppen vil arbeide for å holde medlemmene kontinuerlig oppdatert om saker som er relevant for deres situasjon. Våre viktigste verktøy for dette er informasjonsbrevet og hjemmesiden

Traumebearbeiding

I tett samarbeid med blant annet Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress arbeider støttegruppen for å gi tilbud som kan hjelpe i bearbeidelsen av de traumer flere rammede nå opplever. Dette vil gjøres ved å lage møteplasser som lokale samlinger og diskusjonsgrupper på hjemmesiden der rammede kan komme i kontakt med hverandre og utveksle erfaringer.

Tiltak for barn og unge

Det første arrangementet Støttegruppen har hatt for barn og unge som er rammet av katastrofen gikk av stabelen 12-13 mars. Arrangementet som ble gjennomført i samarbeid med Norges Idrettsforbund kan du lese om senere i dette informasjonsbrevet. Det vil komme flere tilbud til barn og unge i løpet av våren.

Tiltak for minoritetsgrupper

En betydelig del av våre medlemmer er fra minoritetsgrupper. Denne gruppen har enkelte særskilte behov etter katastrofen, og vi kommer derfor til å ha prioritet på tiltak for denne gruppen. Robert Jeyananthan kan kontaktes angående tiltak for minoritetsgrupper på :  

Kartlegging og dokumentasjon av katastrofen

Støttegruppen har omfattende materiell i form av bilder og historier fra de rammede områdene. På et senere tidspunkt vil det også bli foretatt en innsamling av historier fra støttegruppens medlemmer. Alt materiellet vil deretter bearbeides og tas vare på , slik at fortellingen om hva som skjedde i perioden rundt katastrofen blir bevart for ettertiden.

2. Hjelp 24

GjensidigeNor har gitt en generøs gave som omfatter 1000 psykologtimer.

Dette er et tilbud vi er glade over å kunne tilby til de som på en eller annen måte er rammet av flodbølgekatastrofen.

Hjelp24 kan som hovedregel gi hjelp  innen 24 timer, og man tilbyr inntil 6 timer pr. person.

Ønsker dere å benytte dere av dette, kan dere ringe 81000444.

3. Minnemarkering i Thailand

Etter samtaler med UD er tidspunktet for turen til Thailand flyttet til 2-9 mai. Dette er gjort i samråd med Støttegruppen og fagpersoner i helsesektoren. Den viktigste årsaken til flyttingen er at evalueringsutvalget kommer med sin innstilling den 20. april, og det er forventet en del reaksjoner rundt denne.

Støttegruppen hadde innvendinger mot at oppholdet ble på kun 3 dager, og myndighetene har på vår anmodning utvidet dette til 5 dager + reise (totalt 7 dager).

Vi vil jobbe tett opp mot UD for at de pårørende skal få mest mulig utbytte av minneturen. Har dere innspill eller ønsker, kan dere henvende dere til vår elektroniske postkasse:

UD er i øyeblikket på befaring, sammen med Støttegruppens representanter, i Thailand og vi vil informere nærmere om opplegget rund turen etter hvert som vi mottar informasjon. Følg med på vår hjemmeside www.flomkatastrofen.no

Ved siden av pårørende har også mange overlevende (som ikke mistet noen) etter flodbølgekatastrofen et stort behov for å reise tilbake til det stedet de ble rammet. Da det ikke ser ut som at myndighetene vil ta et ansvar for å lage et tilbud til denne gruppen, arbeider støttegruppen nå med få på plass et tilbud om rimelige felles/ individuelle reiser. For de som allerede har bestemt seg for å reise tilbake til Thailand på egenhånd, er Pårørendekontoret i Phuket klar til å yte nødvendig assistanse ved ankomst.

4. Medlemsmøte - "Katastrofers innvirkning på helsen"

Støttegruppen inviterer sine medlemmer til medlemsmøte den 6. april, kl. 18 – 21, i Røde Kors’ lokaler i Hausmannsgate 7 i Oslo.

Fagfolk fra seksjonen ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress vil legge frem kunnskap om hva vi vet om katastrofers helsefølger og hvordan disse kan forebygges og behandles. Det vil bli lagt vekt på barn og familiers situasjon og særlig vedrørende psykisk helse. Det vil bli satt av rikelig tid til spørsmål. Møtet avsluttes med et uformelt sosialt arrangement.

Påmelding sendes Støttegruppen på e-post:  eller ved å returnere invitasjonen du finner vedlagt dette informasjonsbrevet.

Utover våren vil det bli gjennomført flere medlemsmøter på forskjellige steder i Norge.

5. Rapport fra ungdomsarrangementet i Holmenkollen

Drømmehelg for ungdom.

Norges Idrettsforbund, Olympiske Komité og Støttegruppa arrangerte en innholdsrik og spennende helg for ungdom som på en eller annen måte var rammet av flodbølgekatastrofen.

35 ungdommer fra hele landet var påmeldt.  På lørdag kveld var det middag på et hotell i Oslo, hvor vi hadde restauranten for oss selv og fikk et flott koldtbord.

Etter middag var det Musikal på Latter på Aker Brygge; "Det var så kult, fordi det var mange ord, utrykk og typisk Mandalshumor, som jeg kjente godt igjen!  Ha-ha, jeg lo så godt! "er responsen fra en av deltagerne.

Etter overnatting på hotell var det av alle ting frokost på Restaurant Bagatell, og der var det ikke spart på noe. 5 retter til frokost var litt av en start på dagen. Menyen inneholdt bl.a. andebryst, gåselever, gravet laks og epleterte med vaniljekrem. Med på frokosten var Kjetil Andre Åmodt, Marit Bjørgen, Johan Olav Koss og Randi Gustad m.fl. Og for å toppe det hele, kom Maria Haukås Storeng fra Idol og sang et par sanger. Stort!

Til slutt var det hopprenn i Kollen. Kaldt, men med hopping og entusiasme holdt vi varmen gjennom et flott hopprenn selv om ingen nordmenn vant.

Takk til ungdommen som kom og til alle som la alt til rette!