Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

Infobrev nr: 1 - Februar 2005

Her kan dere lese infobrev 1 som gikk ut til våre medlemmer den 15 februar

INFOBREV 1, februar 2005

 

 

NASJONAL STØTTEGRUPPE FOR PÅRØRENDE, OVERLEVENDE OG BERØRTE ETTER FLOMKATASTROFEN 2004

 

Dette brevet sendes til deg som er registrert av Nye Kripos som berørt av flodbølgekatastrofen.

Nasjonal Støttegruppe for pårørende, overlevende og berørte etter flomkatastrofen 2004, ble stiftet som en forening 24. januar 2005. Støttegruppen har som formål å ivareta og fremme pårørende, overlevende og berørtes interesser i forbindelse med flodbølgekatastrofen.

Det er valgt et bredt sammensatt interimsstyre ledet av Christoph Wernersen som også er daglig leder i Støttegruppen.

Alle rammede av flodbølgekatastrofen er velkomne som medlemmer. Medlemskapet er gratis og uten forpliktelser. Som medlem vil du motta informasjon om gruppens arbeide. Du får også mulighet for å påvirke arbeidet og kan selv få hjelp.

Vi tar også gjerne i mot henvendelser om utfordringer som medlemmene tror vi kan hjelpe til med. Eksempler på dette kan f.eks være problem med forsikringsselskap, medisinske spørsmål etc, der vi kan formidle kontakt med de rette instanser.

Støttegruppens arbeid så langt

Som Støttegruppe er det viktig å sørge for at det er god kontakt mellom våre medlemmer og myndighetene. Vi har derfor ukentlige kontaktmøter med Helse- og sosialdirektoratet. Her har også representanter for bl.a Nye Kripos, Politidirektoratet, Rikstrygdeverket, og UD møtt. Vårt inntrykk er at det er stor vilje til å lytte til de ønsker Støttegruppen formidler.

De viktigste tema så langt har vært å opprettholde søk i Thailand og påskynde identifiseringen. Videre har det vært viktig å sikre at det etableres kontakt mellom fastlegene og de hjemkomne/etterlatte. Alle rammede skal nå ha blitt kontaktet av sine fastleger. Kontaktmøtene har ført til at Grønt nummer for de rammede etter flodbølgekatastrofen fortsatt opprettholdes. Hit kan alle som er rammet av flodbølgekatastrofen, ringe gratis og få opprettet kontakt med helsevesenet.

Støttegruppen har også hatt møte med Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH). Mange av våre medlemmer har spørsmål vedrørende forsikringsoppgjør. Det kan være vanskelig å vite hvilke forsikringer man har, og hvor man er forsikret. For å lette prosessen er det også her opprettet et grønt nummer . Hit kan man ringe, og vil da få en personlig saksbehandler som innhenter all informasjon om de aktuelle forsikringene.

Minnemarkering i Thailand

Støttegruppen er involvert i planleggingen av minnemarkeringene som UD arrangerer for pårørende. Endelig dato for disse er fremdeles ikke fastsatt, men man tar sikte på å gjennomføre to markeringer - en i april og en i oktober. Bakgrunn for at det avholdes to markeringer er at vi er på forskjellige trinn i bearbeidelsen av sorg og traumer. Det er også forskjell med hensyn til hvor langt man er kommet med identifiserings arbeidet.

Kirke- og kulturdepartementet vil være ansvarlige for å arrangere en minnemarkering i Norge. Støttegruppen er også representert i planleggingen av denne.

Vi vil gjerne høre de rammedes ønsker i forbindelse med de to minnemarkeringene.

 

Pårørendekontor i Phuket

Støttegruppen har fra 15. mars i år, ansatt Lise Bang Ericsson som pårørendekontakt. Hun er selv pårørende og overlevende, og oppholdt seg i området i fem uker etter katastrofen. Pårørendekontakten vil gi løpende oppdatering om arbeidet i Thailand, og bistå rammede som ønsker å reise tilbake på eget initiativ. Telefon nummeret til pårørendekontoret i Phuket er:

Kontakt mellom medlemmer

Støttegruppen ser det som viktig å sørge for kontakt medlemmene i mellom. I denne forbindelsen vil det på vår internettside, www.flomkatastrofen.no, etableres en egen møteplass og ”chattegruppe” for medlemmer. I tiden fremover vil vi gjennomføre flere aktiviteter og møter der medlemmer vil kunne komme og dele sine erfaringer.

 

Tiltak for barn og ungdom

I tiden fremover vil Støttegruppen prioritere arbeidet for barn og unge, og mottar gjerne innspill på forslag til aktiviteter som kan være nyttig i forbindelse med bearbeidingen av traumene som mange av oss nå opplever.

INVITASJON

Vi har fått en invitasjon fra Norges Idretts Forbund, der ungdom mellom 12 og 20 år er velkommen til en dag i idretten og fellesskapets ånd. Samlingen starter lørdag 12 mars Kl. 19 med en matbit og senere på kvelden blir det show på en av byens revyscener.

Søndag 13 mars møtes vi til frokost sammen med kjente personer fra idrettsnorge, før det bærer opp i kollen for å bivåne arrangementet der.

De som ønsker å være med kan ta kontakt med støttegruppen, dette bør skje innen 7 mars, og prinsippet om ”første mann til mølla” gjelder. Utgifter til reise og opphold vil bli dekket, for de som kommer langveisfra.

 

Evalueringsutvalget.

Støttegruppen har dialog med utvalget som er oppnevnt for å evaluere norske myndigheters håndtering av flodbølgekatastrofen. For å få et helhetlig bilde av norske myndigheters krisehåndteringsarbeid både sentralt, lokalt og i de flodbølgerammede områdene, ønsker evalueringsutvalget å komme i kontakt med rammede.

Evalueringsutvalget har satt en frist for kontakt innen 25 februar, men intervjuerundene vil fortsette utover denne dato. Dette kan gjøres på tlf  

Støttegruppen oppfordrer på det sterkeste, at rammede tar kontakt med utvalget innen fristens utløp!

 

Rammede med minoritetsbakgrunn

Flere minoritetsspråklige i Norge er hardt rammet av flodbølgekatastrofen. Vi ønsker å sende ut informasjon på ulike språk slik at flest mulig skal bli ivaretatt.  Robert Jeyananthan tar imot henvendelser fra berørte, på telefon: 

 

Ta kontakt

Hvis du ønsker mer informasjon om Støtteforeningen, er du velkommen til å ta kontakt med oss. Vi hører gjerne fra deg om saker der du mener det er viktig at Støttegruppen engasjerer seg. Vedlagt følger et registreringsskjema som vi ber deg fylle ut og returnere til Støttegruppen slik at du kan bli registrert som medlem.

Oslo, 15. februar 2005