Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

02.04.2006 - Minnested over ofrene etter tsunamikatastrofen.

Utsmykkingsfondet for offentlige bygg inviterer billedkunstnere, kunsthåndverkere, arkitekter, landskapsarkitekter og andre formgivere til åpen internasjonal idékonkurranse.

I etterkant av tsunamikatastrofen i Sørøst-Asia 26.12.2004 har Den norske regjering gitt Utsmykkingsfondet for offentlige bygg i oppdrag å realisere et minnested over ofrene. Utsmykkingsfondet har oppnevnt et utvalg som
arbeider med planlegging og gjennomføring av minnestedet.

Minnestedet skal være åpent og inkluderende for alle, uavhengig av
nasjonalitet og religion, og har til hensikt å stimulere til sorgbearbeidelse og ettertanke for alle som opplever dramatiske hendelser i sitt liv.

Minnestedet skal ha kunstnerisk/arkitektonisk utforming. Det skal lokaliseres i tilknytning til sjøen langs Bygdøys vestside i Oslo og skal kunne oppleves både fra land og sjø. Området har strandsone med variert topografi og helårig friluftsliv.

Minnestedet skal ikke ha navneplate.


Idékonkurranse

Interesserte billedkunstnere, kunsthåndverkere, arkitekter, landskapsarkitekter og eventuelt samarbeidende grupper oppfordres til å sende inn ideer til hvordan minnestedet kan utformes. Materialvalg og fysisk utforming er fritt, men det må tas hensyn til at minnestedet skal være utendørs og tilgjengelig hele året. Minnestedet skal kunne tåle slitasje i samspill med de naturlige omgivelser.

Oppdraget for minnestedet har en økonomisk ramme på NOK 2,5 mill., inklusive tilrettelegging i landskapet.

Minnestedet skal tidligst realiseres 26.12.2006 og senest sommeren 2007.


Krav til besvarelsen

Besvarelsen skal på en lettfattelig måte redegjøre for ideen, dens intensjoner, samt sannsynliggjøre at den kan realiseres innenfor de gitte rammer.

Det kan leveres maks tre A3 sider med tekst/bilder. Annet materiale vil ikke bli vurdert. Det skal benyttes norsk eller engelsk.

Materialet vil bli vist offentlig i form av en presentasjon/utstilling. Deltakere som ønsker å reservere seg mot publisering, må skriftlig meddele dette ved innlevering av konkurransematerialet. 

Besvarelsen skal være anonym, og forslaget må derfor merkes med motto eller kode. Navneseddel legges i egen konvolutt merket med samme motto eller kode.


Premiering

Juryen vil premiere inntil fire forslag med NOK 50 000 for hvert forslag.


Lukket konkurranse

Premierte forslag vil gå videre til lukket konkurranse. Deltakerne her vil i tillegg til premie på NOK 50 000, få NOK 25 000 for stedstilpasset utvikling av ideen. Deltakere i lukket konkurranse vil bli invitert til befaring.

Juryen kan i tillegg på fritt grunnlag invitere ytterligere to deltakere direkte til lukket konkurranse. Alternativt kan juryen gi oppdraget direkte til en av vinnerne av åpen idékonkurranse (det blir da ingen lukket konkurranse). Juryen vil innstille ett forslag overfor Kultur- og kirkedepartementet, som vil fatte endelig vedtak om iverksettelse.


Juryens medlemmer

-       Svein Christiansen, kunstnerisk konsulent
-       Katrine Giæver, kunstnerisk konsulent 
-       Beret Aksnes, kunstnerisk konsulent
-       Ellen Carlén Idebøen, representant for Støttegruppen
        etter flodbølgekatastrofen
-       Robert Jeyananthan, representant for Støttegruppen
        etter flodbølgekatastrofen
-       Bjarne Aasen, landskapsarkitekt (MNLA)
-       Margrethe Fløystad, representant for grunneier (Statsbygg)

Sekretær for juryen: Ida Andersson

Spørsmål om oppgaven

Alle spørsmål sendes skriftlig til utsmykkingsfondet@ufob.dep.no 

Spørsmålene anonymiseres av Utsmykkingsfondet og legges sammen med svar fortløpende ut på nettstedet www.utsmykkingsfondet.no/tsunami.

NB! Det blir ikke svart på annen måte.

Siste frist for spørsmål er 02. 04.2006.
Ytterligere kontakt mellom konkurransdeltakere og medlemmer av juryen skal ikke forekomme.

Innleveringsfrist: 18.04.2006 kl. 16.00

Materialet skal være Usmykkingsfondet i hende senest 18. april innen kl.16.00.
NB! Materialet returneres ikke.

Materialet sendes Utsmykkingsfondet for offentlige bygg.
Gateadresse: Kristian Augusts gate 23, Oslo
Postadresse: Postboks 6994 St. Olavs plass, 0130 Oslo

Offentliggjøring av vinneren/vinnerne vil skje senest 05.05.2006 

   
Kart Bygdø-2 Kart Bygdø-1